ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij deelname aan een activiteit of bij aankoop van een product van Personal Swimming zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL SWIMMING

De Algemene Voorwaarden zijn voor het laatste gewijzigd op 30 juni 2023.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanbod: zowel trainingsaanbod als productaanbod
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 • Dag: kalenderdag.
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 • Personal Swimming: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 • Lid: iedere natuurlijke persoon die een Lidmaatschapsovereenkomst met Personal Swimming is overeengekomen, waaronder ook te verstaan een deelnemer aan een proefles of proeftraining.
 • Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst tussen het Lid en Personal Swimming op grond waarvan Personal Swimming de Faciliteiten aan het Lid ter beschikking stelt.
 • Faciliteiten: hetgeen ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van het uitvoeren van een activiteit.
 • Trainingsaanbod: alle cursussen, trainingen en clinics die Personal Swimming aanbiedt onder het menu Trainingsaanbod op de website.
 • Personal Training: Privéles, Small Group Training, Video Analyse en de Smart Paddle Analyse.
 • Group Training: Conditie Training, Conditie Training Zelfstandig, Borstcrawl Techniek Upgrade en de Kids Talent Training.
 • Cursus of cursussen: Borstcrawl Introductielessen, Borstcrawlcursus, Keerpuntcursus, Kilometercursus, Schoolslagcursus, Vlinderslagcursus.
 • Persoonlijke gegevens: alle gegevens die betrekking hebben op de persoon van het Lid die het Lid aan Personal Swimming ter beschikking stelt.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 • Website: www.personalswimming.nl.
 • Schriftelijk: zowel analoog (papier) als digitaal, dan wel enige andere gegevensdrager.

Personal Swimming
Adres: Wout van Vliethof 26, 1384AD Weesp, Nederland
Telefoonnummer: 06 285 627 99 op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur
E-mailadres: info@personalswimming.nl
KvK-nummer: KvK 73340391
Btw-identificatienummer: BTW NL859471251B01
Bankrekeningnummer: NL79 KNAB 0258 1520 52

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Personal Swimming en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Personal Swimming en de Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Zie voor Geldigheidsduur artikel 5.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Personal Swimming is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Personal Swimming gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Personal Swimming niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Personal Swimming kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Personal Swimming de prijs garandeert;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duur transactie.
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

5.1. INSCHRIJVING, LIDMAATSCHAP EN BESTELLING

 1. De Consument kan bij Personal Swimming een bestelling, lidmaatschap of inschrijving plaatsen in de webshop door het daartoe geëigende bestel- of inschrijfformulier op www.personalswimming.nl of in de Eversports app volledig in te vullen.
 2. Personal Swimming zendt een e-mail naar het in het bestel- of inschrijfformulier genoemde e-mailadres van Consument waarin zij de ontvangst van de betreffende bestelling lidmaatschap of cursus deelname bevestigt. Een bestelling of inschrijving wordt vervolgens uitsluitend door Personal Swimming in behandeling genomen, indien de Consument alle gevraagde informatie op het bestel- of inschrijfformulier compleet heeft ingevuld.
 3. De Overeenkomst komt tot stand nadat Personal Swimming de bestelling of inschrijving van Consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit de in lid 2 genoemde bevestigings-mail) en de bestelling of inschrijving door de consument is betaald.
 4. Personal Swimming heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling of inschrijving op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen en zulks zonder dat Personal Swimming gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Personal Swimming kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2. VEREISTEN BIJ DEELNEMEN AAN HET TRAININGSAANBOD

 1. Deelname aan Personal Swimming vereist een minimum leeftijd van 12 jaar en een maximum leeftijd van 65 jaar. Bij deelname jonger dan 18 jaar is schriftelijke toestemming vereist van ouder/verzorger.
 2. Deelnemers aan een training van Personal Swimming dienen in bezit te zijn van minimaal zwemdiploma A.
 3. Deelname aan trainingen van Personal Swimming is geheel op eigen risico. Personal Swimming kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor ongevallen en/of letsel aan een consument welke zich voordoen gedurende de cursus of als gevolg van de cursus. Bij een zwakke gezondheid adviseren wij deelnemers om eerst advies in te winnen bij de huisarts of deelname aan een training van Personal Swimming verantwoord is.
 4. De consument is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden, evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.
 5. Deelname aan trainingen van Personal Swimming is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 6. Deelname aan een cursus, trainingsgroep of clinic van Personal Swimming zijn datum/periode gebonden en kunnen niet op een later tijdstip ingehaald worden.
 7. Bij te weinig aanmeldingen voor een cursus, training of clinic kan Personal Swimming besluiten de activiteiten te annuleren en zal restitutie van het inschrijfgeld volgen indien dit reeds betaald is.

5.3. LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

 1. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website bij de desbetreffende producten.
 2. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor:
  A: Jaarabonnement van 48 weken of van 44 weken, 1 jaar vast met automatische verlenging voor onbepaalde tijd, waarbij je in één keer vooruit betaalt.
  B: Jaarabonnement van 48 weken of van 44 weken, 1 jaar vast met automatische verlenging voor onbepaalde tijd, met een betaling per maand.
  C: Periode Pakket van 12 tot 28 trainingen, geen automatische verlenging, waarbij je in één keer vooruit betaalt.
 3. Leden krijgen toegang tot de Eversport app. Waar zelfstandig trainingsafspraken kunnen worden beheerd. Trainingen dienen binnen de abonnementsperiode te worden afgenomen, niet afgenomen trainingen kunnen niet worden overgeheveld naar een nieuwe periode.
 4. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 5.3.5., is een Lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Personal Swimming.
 5. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Personal Swimming, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
 6. Een Overeenkomst bij Personal Swimming wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 4 maanden vanaf de Ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.
 7. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 8. Indien je kiest voor een jaarabonnement, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online Ideal betaling en de volgende betalingen via SEPA automatische incasso.
 9. Indien het jaarabonnement na een jaar is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Het teveel betaalde lidmaatschapsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd.
 10. Bij niet tijdige ontvangst door Personal Swimming van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Personal Swimming is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.3 hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

5.4 PERSONAL TRAINING:

 1. Afspraken dienen uiterlijk 48 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 48 uur van tevoren word geannuleerd, verliest de consument het recht later de afspraak in te halen en wordt de les verrekend.
 2. Personal Training van Personal Swimming dienen binnen een bepaalde tijd te worden afgenomen. Bij 1 – 6 privélessen is een geldigheidsduur van 6 maanden van toepassing. Bij 6 – 10 privélessen is een geldigheidsduur van 12 maanden van toepassing.
 3. Indien dit noodzakelijk geacht wordt kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.

6.1. BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende
 2. 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Personal Swimming bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan
 4. Personal Swimming retourneren, conform de door Personal Swimming redelijke en duidelijke instructies.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 6.2. en 6.3. genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan Personal Swimming heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.2. BIJ LEVERING VAN DIENSTEN TRAININGSAANBOD

 1. Na inschrijving bent u gedurende 14 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden. Deze bedenktermijn vervalt als de Cursus of Group Training aanvang binnen de termijn van 14 dagen is.
 2. Bij annulering tot 7 dagen vóór aanvang van de Cursus of Group Training wordt het cursusbedrag terugbetaald, bij annulering worden € 7,50 aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht.
 3. Bij annulering binnen 7 dagen vóór aanvang van de cursus of grouptraining is een restitutie van het cursusbedrag niet meer mogelijk.
 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Personal Swimming bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Restitutie van het cursusgeld is door ziekte, blessures of andere factoren niet mogelijk. Slechts bij hoge uitzondering en indien er tijdig melding van gemaakt wordt is het mogelijk om gemiste lessen bij een nieuwe cursus in te halen (mits er plaats beschikbaar is) of een restitutie tot een maximum van 40% van de cursusprijs. Personal Swimming zal naar redelijkheid beoordelen wanneer dit van toepassing is.

6.3. BIJ BEËINDIGING VAN EEN LIDMAATSCHAP

 1. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email: info@personalswimming.nl of via een contactformulier op de website www.personalswimming.nl te geschieden. Bij opzegging per email/contactformulier moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid, soort abonnement, trainingsgroep, Thuisvestiging. Zie lid 5.3. voor opzegtermijnen. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.
 2. Indien het lidmaatschap is opgezegd, zal Personal Swimming het door het Lid teveel vooruitbetaalde bedrag retourneren. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou zijn bij termijnbetaling en komt het financiële voordeel van de jaarbetaling te vervallen. Het teveel betaalde bedrag wordt geretourneerd.

6.4. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING BIJ PRODUCTEN

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Personal Swimming dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

6.5. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. Personal Swimming kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 1. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 4%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 4%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
 2. Wanneer Personal Swimming voornemens is haar tarieven te wijzigen, informeert zij de consument of lid hiervan binnen een redelijke termijn voor ingang van de nieuwe tarieven. Personal Swimming informeert de Gebruiker door middel van een (digitale) brief of via de site. De consument of lid wordt de mogelijkheid geboden de Gebruikersovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een redelijke termijn van niet minder dan een kalendermaand.
 3. Mocht er geen gebruik gemaakt worden van de overeenkomst vindt er geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
 4. De in het aanbod genoemde prijzen van producten of diensten zijn inclusief btw.

Personal Swimming staat er voor in dat de producten/diensten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. Als gekochte artikelen gebreken vertonen, zal Personal Swimming de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven.

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Personal Swimming te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft Personal Swimming behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten of diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 14 Dagen na mededeling van de prijsverhoging door Personal Swimming.
 1. Personal Swimming zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Personal Swimming het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Personal Swimming zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Personal Swimming.
 5. Het eigendom van geleverde Producten gaat pas over, indien de Consument al het geen zijn op grond van enige overeenkomst aan Personal Swimming verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Personal Swimming tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Personal Swimming bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.1. VEILIGHEID EN PRIVACY

Op de bestelling, inschrijvingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Policy van Personal Swimming van toepassing. Deze zijn te vinden onder ‘Privacy Verklaring’ op de Website.

11.2. FILM EN VIDEO

Personal Swimming mag uw aanwezigheid bij cursussen, trainingen en clinics en daaraan gerelateerde activiteiten filmen, fotograferen of anderszins vastleggen voor reclame- en promotiedoeleinden of voor interne doeleinden van Personal Swimming. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht verleent u hierbij onherroepelijk aan Personal Swimming het recht om foto’s, video’s, beeld of andere vastgelegde media of portret zonder vergoeding, te gebruiken voor reclame-, promotie- of enige andere commerciële doeleinden.

11.3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle rechten met betrekking tot Personal Swimming (www.personalswimming.nl), beelden, trainingen, video’s en overige content zijn voorbehouden aan Personal Swimming. Niets daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Personal Swimming.
 2. Personal Swimming wordt geen eigenaar van de door de consument of lid geplaatste content op het profiel van de Gebruiker. Wanneer deze content echter door Personal Swimming is voorzien van instructies en door Personal Swimming op het profiel of account van de consument of lid is teruggeplaatst, zijn de overige leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 1. Personal Swimming beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Personal Swimming, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Personal Swimming ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Personal Swimming binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht schort de verplichtingen van Personal Swimming niet op, tenzij Personal Swimming schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Personal Swimming, zal Personal Swimming naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Op overeenkomsten tussen Personal Swimming en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument of lid woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 1. Het gebruik maken van de Faciliteiten is voor risico van de consument of lid.
 2. Personal Swimming noch haar werknemers aanvaardt aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade of letsel veroorzaakt door een consument of lid en/of derde partij.
 3. Personal Swimming noch haar Personal Trainers aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiende uit handelen in overeenstemming van dan wel naar aanleiding van de ter beschikking gestelde Faciliteiten.
 4. Het Trainingsaanbod van Personal Swimming vindt plaats in verschillende zwembaden. Daarmee zijn altijd de algemene voorwaarden van desbetreffende faciliteit van toepassing.
 1. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Personal Swimming in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Personal Swimming vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Wanneer door Personal Swimming gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Personal Swimming deze algemene voorwaarden soepel toepast.
 2. Personal Swimming is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) en diensten gebruik te maken van derden.
 3. In het geval dat Personal Swimming als gevolg van overmacht tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen heeft Personal Swimming de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst, zijn verplichtingen op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan Personal Swimming de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. Wel zal Personal Swimming ervoor zorgen dat de resterende sessies aan de consument worden terugbetaald.

OVER ONS

Kennis en ervaringen uit het topzwemmen worden gebruikt om je uit te leggen wat de beste zwemtechniek is, waar je verbeterpunten liggen en hoe je deze kunt trainen door middel van verschillende techniekoefeningen. Onze expertise is terug te vinden in alle zwemslagen, zowel technisch als conditioneel. Of specifieker, hoe je jezelf kunt voorbereiden op een triatlon of zwemmen in het open water. De coaches van Personal Swimming gaan graag met jou aan de slag in het Sloterparkbad in Amsterdam!